Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Spring Packaging V.O.F. h.o.d.n. www.budgetdoosjes.nl, www.doosjesopmaat.nl

KvK nummer: 52419711

Dorpstraat nr.47 BTW : NL.8504.36.606.B01

4851 CJ Ulvenhout Telefoonnummer : +31 (0)76 564 9912

E-mail: info@springpackaging.nl

 

Artikel 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven:

– Spring Packaging: Spring Packaging V.O.F.de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de producent, de

opdrachtnemer;

– De wederpartij: de koper, de opdrachtgever.

 

Artikel 2: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de webwinkels van Spring Packaging V.O.F handelend onder de

naam www.budgetdoosjes.nl en www.hetdoosjesatelier.nl. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Spring Packaging, voor de uitvoering waarvan zij van de diensten van derden gebruik maakt.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze

voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 3: AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen van Spring Packaging zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een

aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan

een aan Spring Packaging gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de

aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk , per e-mail of online via het offertesysteem van Spring Packaging te

worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Spring Packaging een aanvang met

het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge

afspraken en bedingen binden Spring Packaging eerst nadat deze schriftelijk door Spring Packaging zijn bevestigd.

3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4. Indien de wederpartij, handelend als consument, het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Spring

Packaging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding.

5. Spring Packaging behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

 

Artikel 4: MODELLEN/AFBEELDINGEN

De op de website(s) van Spring Packaging opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of

omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

 

Artikel 5: PRIJS EN KOSTEN

1. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen,

alsmede inclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spring Packaging niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3. Spring Packaging mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding van de

offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van

bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal;

4. Spring Packaging zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Spring

Packaging zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

5. De prijs die Spring Packaging voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie

conform de overeengekomen specificaties.

6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of

meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij

gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien

slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan

worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd

bedrag.

8. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers,

ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever

aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Spring Packaging tot meer

werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn

grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Spring Packaging zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte

stellen.

9. Spring Packaging is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de

opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties

of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Spring Packaging

zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten

prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP

1. Bij de aankoop van een zaak door een consument via de website(s) van Spring Packaging, heeft de consument de

mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op

de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in

die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien

hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Spring Packaging retourneren, conform de door de Spring Packaging

verstrekte instructies.

3. Het recht om de overeenkomst te ontbinden van de consument (herroepingrecht) is uitgesloten voor:

– zaken die door Spring Packaging tot stand zijn gebracht, overeenkomstig de specificaties van de consument;

– zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

 

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Spring Packaging zal, indien betaling door de consument heeft plaatsgevonden, dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8: ANNULERING

1. Indien de wederpartij (niet zijnde een consument), nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat Spring

Packaging met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 50% van de orderprijs (exclusief BTW) als

annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Spring Packaging op volledige schadevergoeding inclusief

gederfde winst.

2. Indien de wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Spring Packaging, speciaal voor de wederpartij,

geproduceerde zaken, is de wederpartij tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Spring Packaging te voldoen en

indien Spring Packaging zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen

tegen de door Spring Packaging in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Spring Packaging op de

vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden,

kosten en rentes.

3. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de wederpartij van Spring Packaging uiterlijk een maand na ontvangst van

de bestelling hierover bericht. De wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien de wederpartij reeds de

zaak aan heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats.

4. Annulering dient per e-mail, danwel telefonisch te geschieden conform de instructies op de website van Spring Packaging.

[Op website duidelijk instructies vermelden]

 

Artikel 9: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Spring Packaging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: de

wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst

Spring Packaging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet,

niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartijslechts gedeeltelijk of niet

behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; de wederpartij bij het

sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en

deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Spring Packaging bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van

dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Spring Packaging op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Spring Packaging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Spring Packaging behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Spring Packaging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;

2. Spring Packaging stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

3. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Spring Packaging is uitgegaan van door de

wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;

4. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Spring Packaging het recht werkzaamheden te laten verrichten

door derden.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is,

dienen de daaruit voor Spring Packaging voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

6.De wederpartij vrijwaart Spring Packaging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

 

Artikel 11: LEVERING

1. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, niet handelend

als consument, geschiedt dit voor risico en rekening van de wederpartij tenzij franco levering is overeengekomen. Onder vervoer

wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met

behulp van enig technisch middel.

2. Indien Spring Packaging de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Spring Packaging laatst bekende door de

wederpartij opgegeven afleveradres.

3. De wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen, tenzij anders is

overeengekomen. Wanneer de zaken voor de wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij de wederpartij worden aangeboden,

doch niet door de wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke

mededeling van Spring Packaging aan de wederpartij.

4 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de

levering, is Spring Packaging gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Spring Packaging zal

vervolgens de wederpartij tot twee keer toe schriftelijk verzoeken tot afname van de zaak. Indien de wederpartij niet binnen twee

maanden afneemt, is Spring Packaging gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is

Spring Packaging gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening

van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Spring Packaging, inclusief kosten van

transport en opslag, op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien Spring Packaging gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de

levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Spring Packaging ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Spring Packaging een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Spring Packaging schriftelijk in gebreke te stellen

en hem een redelijke termijn te gunnen.

8. De binding van Spring Packaging aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever

wijziging in de specificaties van het werk wenst.

 

Artikel 12: OPLEVERING, ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen)

onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door de wederpartij binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Spring

Packaging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat

Spring Packaging in staat is adequaat te reageren.

2. Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan Spring

Packaging schriftelijk te worden gemeld. Spring Packaging zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen.

3. De wederpartij dient Spring Packaging in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse

vast te stellen.

4.Indien de wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke

toestemming van Spring Packaging, en op de wijze zoals door Spring Packaging is aangegeven. Retourzendingen dienen franco

verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking.

5. De in de catalogi, internetsite, of aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven

tot enige reclame.

6. Indien een klacht gegrond is, zal Spring Packaging het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor de

wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Spring Packaging is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in het artikel “Aansprakelijkheid”

bepaalde.

7. Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de afname- en betalingsverplichting van de wederpartij.

 

Artikel 13: RISICO-OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het

moment waarop deze zaken aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de

wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen

voor levering, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

2. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, niet handelend als

consument, geschiedt dit voor rekening risico en rekening van de wederpartij; De wederpartij, niet zijnde een consument, draagt

zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg.

3. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, handelend als

consument, is de zaak pas voor risico van de wederpartij van de bezorging af.

 

Artikel 14: OVERMACHT

1. Spring Packaging heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk van

aard is, heeft Spring Packaging het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht

langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Spring Packaging gehouden is aan

enigerlei vorm van schadeloosstelling.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,

alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spring Packaging geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Spring Packaging niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Spring Packaging,

computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van

grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

3. Voor zoveel Spring Packaging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Spring Packaging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te declareren. 

 

Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Indien Spring Packaging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is

geregeld.

2. Spring Packaging is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn

gebleven in zaken die door de wederpartij zijn samengesteld overeenkomstig de specificaties van de wederpartij; afwijkingen,

beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door de wederpartij of een derde; voor indirecte

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de wederpartij of derde van het geleverde; voor schade ten gevolge

van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.

3. Indien Spring Packaging aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de

assuradeur van Spring Packaging te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de

factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Spring Packaging nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds

gegeven op grond van de bij Spring Packaging bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Spring

Packaging steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

5. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Spring Packaging te worden

ingediend.

6.De wederpartij dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. De wederpartij

vrijwaart Spring Packaging voor aanspraken van derden indien Spring Packaging aansprakelijk wordt gesteld voor schade

waarvoor Spring Packaging aansprakelijk is omdat de wederpartij hierin tekort is geschoten.

7.Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf vooraf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel

waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, is Spring

Packaging niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schaden.

8. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers die de

opdrachtgever heeft verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door

Spring Packaging overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.

9. Foutieve opslag van de zaken door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van Spring Packaging uit.

10. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Spring Packaging kunnen doen gelden nadat het geleverde of

een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is.

11. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de

vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,

respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

12. Spring Packaging is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door Spring

Packaging te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij aan Spring Packaging niet

uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of

producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste

oppervlaktebewerkingen.

13. Indien Spring Packaging terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze

leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij hem terzake volledig

vrijwaren en Spring Packaging alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spring Packaging of haar ondergeschikten.

 

Artikel 16: ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN

1. De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Spring Packaging

ontvangen zet-, druk-of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken

en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Spring Packaging terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Spring Packaging de aan de proeven voorafgaande

werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de

wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij

uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 17: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht

beschermde objecten verklaart de wederpartij, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden

wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart Spring Packaging in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de

verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door Spring Packaging ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s

programmatuur, modellen e.d. blijft bij haar berusten, ook wanneer de wederpartij er een order op heeft geplaatst.

3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoelt, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het

verveelvoudigings- en reproductierecht bij Spring Packaging blijft.

4. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

 

Artikel 18: GEBRUIK EN LICENTIE

1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst

met Spring Packaging, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp

voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij

de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt,

dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de

opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan

Spring Packaging bekend te zijn gemaakt.

2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Spring Packaging niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere

wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook

begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Spring Packaging recht op een

vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een

vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Spring

Packaging een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de

opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn

(betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming

van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht

van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen

hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4. Spring Packaging heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken.

 

Artikel 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Spring Packaging geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van Spring Packaging totdat de

wederpartij alle verplichtingen uit alle met Spring Packaging gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren;

3. De wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de

verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Spring Packaging.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of

doen gelden, is de wederpartij verplicht Spring Packaging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte

te stellen.

5. Voor het geval dat Spring Packaging zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij nu

onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Spring Packaging of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen

te betreden waar de eigendommen van Spring Packaging zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 20: EXPORT

1. De wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of –

vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal

worden verkregen, bij gebreke waarvan de wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke Nederlandse en buitenlandse regelgeving inzake

uitvoercontrole. 

 

Artikel 21: BETALING

1.Betaling door een wederpartij, niet handelend als consument, dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een

voorschot factuur, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Spring Packaging aan te geven wijze in de valuta

waarin is gedeclareerd, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

2. Betaling door een wederpartij, handelend als consument, dient te geschieden door betaling via Ideal, Mr. Cash, dan wel onder

rembours, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; Indien geleverd wordt onder rembours brengt Spring Packaging steeds

rembourskosten in rekening bij de wederpartij.

3. Bij aanvaarding van de opdracht van een wederpartij, niet handelend als consument behoudt Spring Packaging zich het recht

voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 100% van de geschatte kosten dan wel 100% van de geaccepteerde offerte.

4. Ingeval de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de wederpartij vanaf de

vervaldag wettelijke rente, of zo van toepassing de wettelijke handelsrente verschuldigd over alle te late betalingen per maand

of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Spring Packaging is bevoegd

een twaalfdeel van deze rente

in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever

zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Indien de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening

gebrachte bedragen dan is de wederpartij aan Spring Packaging buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt dat voor

zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf Spring Packaging aanspraak maakt op een volledige

vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,

deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom

met rente zulks met een minimum van € 100,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

6. Voor zover de wederpartij handelende als consument, geldt dat, nadat hij door de Spring Packaging is gewezen op de te late

betaling en Spring Packaging de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen

te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is Spring Packaging gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te

brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende

€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

7. Spring Packaging heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en

gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde

van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de

wederpartij zijn de vorderingen van Spring Packaging op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

9. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 22: BEWAREN EN EIGENDOM PRODUCTIEMIDDELEN

1. Productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: clichés, stansmessen en ander grafisch materiaal) worden slechts bewaard na tijdige

schriftelijke opdracht van de wederpartij. Voor het bewaren van de productiemiddelen worden kosten in rekening gebracht.

2. Indien productiemiddelen bewaard worden, verstrekt Spring Packaging geen waarborg dat zij weer in gebruik kunnen

worden genomen.

3. Alle productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: clichés, stansmessen en ander grafisch materiaal) zijn onderdeel van de

drukkerijinventaris en zijn als zodanig het eigendom van Spring Packaging, ook al zijn zij bij de wederpartij in rekening gebracht.

4. De wederpartij kan niet verlangen, dat deze productiemiddelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren met Spring

Packaging anders is overeengekomen.

5. Op Spring Packaging rust niet de verplichting om deze productiemiddelen te bewaren.

6. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze

blijven eigendom van de wederpartij.

Artikel 23: GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de

bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Spring Packaging. Niettemin heeft Spring Packaging het recht het geschil

voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 24: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Spring Packaging en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is

uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 25: DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en te Breda onder nummer 52419711.1

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:

Spring Packaging V.O.F. h.o.d.n. www.budgetdoosjes.nl en

www.doosjesopmaat.nl

KvK nummer: 52419711

Dorpstraat nr.49 BTW : NL.8504.36.606.B01

4851 CK Ulvenhout Telefoonnummer : +31 (0)765 649912

E-mail: info@springpackaging.nl

 

Artikel 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

aangegeven:

– Spring Packaging: Spring Packaging V.O.F.de gebruiker van de algemene voorwaarden, de verkoper, de producent, de

opdrachtnemer;

– De wederpartij: de koper, de opdrachtgever.

Artikel 2: ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de webwinkels van Spring Packaging V.O.F handelend onder de

naam www.budgetdoosjes.nl en www.hetdoosjesatelier.nl. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle

overeenkomsten met Spring Packaging, voor de uitvoering waarvan zij van de diensten van derden gebruik maakt.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien één of meerdere der bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of nietig worden, blijven de overige bepalingen van deze

voorwaarden van toepassing.

Artikel 3: AANBIEDINGEN, OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen van Spring Packaging zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een

aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan

een aan Spring Packaging gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door de

aanvaarding ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

2. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk , per e-mail of online via het offertesysteem van Spring Packaging te

worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Spring Packaging een aanvang met

het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge

afspraken en bedingen binden Spring Packaging eerst nadat deze schriftelijk door Spring Packaging zijn bevestigd.

3. Overeenkomsten komen eerst tot stand door op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het

voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4. Indien de wederpartij, handelend als consument, het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Spring

Packaging onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding.

5. Spring Packaging behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgbestellingen.

Artikel 4: MODELLEN/AFBEELDINGEN

De op de website(s) van Spring Packaging opgenomen modellen, afbeeldingen, specificaties, getallen, maten, gewichten of

omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond.

Artikel 5: PRIJS EN KOSTEN

1. De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege zoals leges en belastingen,

alsmede inclusief opslag-, export-, verzend- en eventuele vervoerskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Spring Packaging niet tot het verrichten van een gedeelte van de bestelling tegen

een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

2

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

3. Spring Packaging mag prijsstijgingen na 3 maanden doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding van de

offerte en uitvoering van de overeenkomst/ levering prijswijzigingen van meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van

bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal;

4. Spring Packaging zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. Spring

Packaging zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

5. De prijs die Spring Packaging voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie

conform de overeengekomen specificaties.

6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of

meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij

gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien

slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan

worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd

bedrag.

8. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers,

ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever

aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Spring Packaging tot meer

werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn

grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Spring Packaging zal de opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte

stellen.

9. Spring Packaging is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de

opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties

of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Spring Packaging

zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten

prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN CONSUMENTENKOOP

1. Bij de aankoop van een zaak door een consument via de website(s) van Spring Packaging, heeft de consument de

mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op

de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer

bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in

die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien

hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Spring Packaging retourneren, conform de door de Spring Packaging

verstrekte instructies.

3. Het recht om de overeenkomst te ontbinden van de consument (herroepingrecht) is uitgesloten voor:

– zaken die door Spring Packaging tot stand zijn gebracht, overeenkomstig de specificaties van de consument;

– zaken die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Spring Packaging zal, indien betaling door de consument heeft plaatsgevonden, dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: ANNULERING

1. Indien de wederpartij (niet zijnde een consument), nadat een overeenkomst tot stand is gekomen en voordat Spring

Packaging met de productie van de zaak aanvangt, deze wenst te annuleren, wordt 50% van de orderprijs (exclusief BTW) als

annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Spring Packaging op volledige schadevergoeding inclusief

gederfde winst.

2. Indien de wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door Spring Packaging, speciaal voor de wederpartij,

geproduceerde zaken, is de wederpartij tevens gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Spring Packaging te voldoen en

indien Spring Packaging zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen of halffabrikaten te betalen

tegen de door Spring Packaging in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Spring Packaging op de

vergoeding van de winstderving, zomede van de overige uit de annulering van de aanvaarde order voortvloeiende schaden,

kosten en rentes.

3

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

3. Indien een zaak (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt de wederpartij van Spring Packaging uiterlijk een maand na ontvangst van

de bestelling hierover bericht. De wederpartij kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien de wederpartij reeds de

zaak aan heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan de wederpartij zorggedragen of vindt verrekening plaats.

4. Annulering dient per e-mail, danwel telefonisch te geschieden conform de instructies op de website van Spring Packaging.

[Op website duidelijk instructies vermelden]

Artikel 9: OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Spring Packaging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: de

wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst

Spring Packaging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet,

niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartijslechts gedeeltelijk of niet

behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; de wederpartij bij het

sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en

deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Spring Packaging bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van

dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan

worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde

instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Spring Packaging op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Spring Packaging de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Spring Packaging behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. Spring Packaging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap

uitvoeren. Eén en ander op grond van de door partijen overeengekomen specificaties;

2. Spring Packaging stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voorzover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

3. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Spring Packaging is uitgegaan van door de

wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en specificaties;

4. Indien en voor zover een goede uitvoering dit vereist, heeft Spring Packaging het recht werkzaamheden te laten verrichten

door derden.

5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is,

dienen de daaruit voor Spring Packaging voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

6.De wederpartij vrijwaart Spring Packaging voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de

overeenkomst schade lijden en welke schade aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 11: LEVERING

1. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, niet handelend

als consument, geschiedt dit voor risico en rekening van de wederpartij tenzij franco levering is overeengekomen. Onder vervoer

wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met

behulp van enig technisch middel.

2. Indien Spring Packaging de zaken bezorgt geschiedt dit steeds aan het bij Spring Packaging laatst bekende door de

wederpartij opgegeven afleveradres.

3. De wederpartij dient de zaken direct na gereedkoming af te nemen respectievelijk in ontvangst te nemen, tenzij anders is

overeengekomen. Wanneer de zaken voor de wederpartij beschikbaar zijn of ter aflevering bij de wederpartij worden aangeboden,

doch niet door de wederpartij worden afgenomen om wat voor reden dan ook, vindt levering plaats door een schriftelijke

mededeling van Spring Packaging aan de wederpartij.

4 Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de

levering, is Spring Packaging gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. Spring Packaging zal

vervolgens de wederpartij tot twee keer toe schriftelijk verzoeken tot afname van de zaak. Indien de wederpartij niet binnen twee

maanden afneemt, is Spring Packaging gerechtigd de zaak aan een ander te verkopen. Wanneer de zaak niet meer verkoopbaar is, is

Spring Packaging gerechtigd de zaak te vernietigen. Alle uit verkoop of vernietiging voortvloeiende schade komen voor rekening

van de wederpartij.

5. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de vorderingen van Spring Packaging, inclusief kosten van

transport en opslag, op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

6. Indien Spring Packaging gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de

levertijd aan nadat de wederpartij deze aan Spring Packaging ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien Spring Packaging een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Spring Packaging schriftelijk in gebreke te stellen

en hem een redelijke termijn te gunnen.

8. De binding van Spring Packaging aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever

wijziging in de specificaties van het werk wenst.

Artikel 12: OPLEVERING, ONDERZOEK EN RECLAMES

1. De wederpartij is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op het moment van (af)levering, te (doen)

onderzoeken. Klachten over het geleverde dienen door de wederpartij binnen 7 dagen schriftelijk te worden gemeld aan Spring

Packaging. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat

Spring Packaging in staat is adequaat te reageren.

2. Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/vrachtbrief te worden genoteerd en direct aan Spring

Packaging schriftelijk te worden gemeld. Spring Packaging zal na de melding de klacht omgaand in behandeling nemen.

3. De wederpartij dient Spring Packaging in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse

vast te stellen.

4.Indien de wederpartij gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke

toestemming van Spring Packaging, en op de wijze zoals door Spring Packaging is aangegeven. Retourzendingen dienen franco

verzonden te worden in onbeschadigde staat en in originele verpakking.

5. De in de catalogi, internetsite, of aanbieding vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten kunnen nimmer aanleiding geven

tot enige reclame.

6. Indien een klacht gegrond is, zal Spring Packaging het geleverde vervangen of aanpassen, tenzij dit inmiddels voor de

wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Spring Packaging is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in het artikel “Aansprakelijkheid”

bepaalde.

7. Het in behandeling nemen van reclames laat onverlet de afname- en betalingsverplichting van de wederpartij.

Artikel 13: RISICO-OVERGANG

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het

moment waarop deze zaken aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de

wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht c.q. op het moment dat de zaken gereed liggen

voor levering, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

2. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, niet handelend als

consument, geschiedt dit voor rekening risico en rekening van de wederpartij; De wederpartij, niet zijnde een consument, draagt

zelf voor een deugdelijke transportverzekering zorg.

3. Indien Spring Packaging voor verzending/vervoer van de gekochte zaken zorgdraagt voor een de wederpartij, handelend als

consument, is de zaak pas voor risico van de wederpartij van de bezorging af.

Artikel 14: OVERMACHT

1. Spring Packaging heeft het recht bij overmacht de overeenkomst te ontbinden. Indien de overmachtsituatie slechts tijdelijk van

aard is, heeft Spring Packaging het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht

langer duurt dan 2 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Spring Packaging gehouden is aan

enigerlei vorm van schadeloosstelling.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,

alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spring Packaging geen invloed kan uitoefenen, doch

waardoor Spring Packaging niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Spring Packaging,

computer- en stroomstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen, exportbelemmeringen en stagnatie in levering van

grondstoffen/onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

3. Voor zoveel Spring Packaging ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de

overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is Spring Packaging gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

separaat te declareren. 

5

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Indien Spring Packaging aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is

geregeld.

2. Spring Packaging is nimmer aansprakelijk voor: afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn

gebleven in zaken die door de wederpartij zijn samengesteld overeenkomstig de specificaties van de wederpartij; afwijkingen,

beschadigingen, fouten en gebreken door een foutieve montage of gebruik door de wederpartij of een derde; voor indirecte

schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na het sluiten van de overeenkomst;

onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de wederpartij of derde van het geleverde; voor schade ten gevolge

van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie.

3. Indien Spring Packaging aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de

assuradeur van Spring Packaging te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de

factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Spring Packaging nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds

gegeven op grond van de bij Spring Packaging bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Spring

Packaging steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

5. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij Spring Packaging te worden

ingediend.

6.De wederpartij dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren. De wederpartij

vrijwaart Spring Packaging voor aanspraken van derden indien Spring Packaging aansprakelijk wordt gesteld voor schade

waarvoor Spring Packaging aansprakelijk is omdat de wederpartij hierin tekort is geschoten.

7.Tenzij anders overeengekomen dient de wederpartij zelf vooraf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel

waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, is Spring

Packaging niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende schaden.

8. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen of informatiedragers die de

opdrachtgever heeft verstrekt, of voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door

Spring Packaging overeenkomstig de door de opdrachtgever goedgekeurde proef of proeven geleverde.

9. Foutieve opslag van de zaken door de opdrachtgever sluit aansprakelijkheid van de zijde van Spring Packaging uit.

10. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Spring Packaging kunnen doen gelden nadat het geleverde of

een gedeelte ervan in gebruik genomen, be- of verwerkt is.

11. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de

vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,

respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

12. Spring Packaging is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door haar van de wederpartij ontvangen en door Spring

Packaging te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de wederpartij aan Spring Packaging niet

uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of

producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste

oppervlaktebewerkingen.

13. Indien Spring Packaging terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de wederpartij c.q. deze

leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de wederpartij hem terzake volledig

vrijwaren en Spring Packaging alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

14. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spring Packaging of haar ondergeschikten.

Artikel 16: ZET-, DRUK- OF ANDERE PROEVEN

1. De wederpartij is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Spring Packaging

ontvangen zet-, druk-of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken

en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Spring Packaging terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Spring Packaging de aan de proeven voorafgaande

werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. Spring Packaging is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de

wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij

uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

6

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

Artikel 17: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht

beschermde objecten verklaart de wederpartij, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden

wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart Spring Packaging in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de

verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door Spring Packaging ontworpen, c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s

programmatuur, modellen e.d. blijft bij haar berusten, ook wanneer de wederpartij er een order op heeft geplaatst.

3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder lid 2 bedoelt, dan wordt dit na één maand in rekening gebracht, terwijl het

verveelvoudigings- en reproductierecht bij Spring Packaging blijft.

4. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.

Artikel 18: GEBRUIK EN LICENTIE

1. Wanneer de wederpartij volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst

met Spring Packaging, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp

voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij

de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt,

dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de

opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan

Spring Packaging bekend te zijn gemaakt.

2. De wederpartij is zonder de schriftelijke toestemming van Spring Packaging niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere

wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook

begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Spring Packaging recht op een

vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een

vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Spring

Packaging een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

3. Het is de wederpartij niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de

opdracht aan de wederpartij verstrekte licentie komt te vervallen: a. vanaf het moment dat de wederpartij zijn

(betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming

van de wederpartij in het licht van de gehele opdracht

van ondergeschikte betekenis is; b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen

hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

4. Spring Packaging heeft met inachtneming van de belangen van de wederpartij, de

vrijheid om het ontwerp te gebruiken.

Artikel 19: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Spring Packaging geleverde zaken, al dan niet verwerkt of bewerkt blijven eigendom van Spring Packaging totdat de

wederpartij alle verplichtingen uit alle met Spring Packaging gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze

te bezwaren;

3. De wederpartij dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de

verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Spring Packaging.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of

doen gelden, is de wederpartij verplicht Spring Packaging zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte

te stellen.

5. Voor het geval dat Spring Packaging zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij nu

onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Spring Packaging of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen

te betreden waar de eigendommen van Spring Packaging zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 20: EXPORT

1. De wederpartij garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een invoercertificaat of –

vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor verzending verkregen is of zal

worden verkregen, bij gebreke waarvan de wederpartij voor de hieruit voortvloeiende schade aansprakelijk is.

2. De wederpartij is verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke Nederlandse en buitenlandse regelgeving inzake

uitvoercontrole. 

7

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

Artikel 21: BETALING

1.Betaling door een wederpartij, niet handelend als consument, dient te geschieden contant, dan wel vooraf middels een

voorschot factuur, dan wel binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Spring Packaging aan te geven wijze in de valuta

waarin is gedeclareerd, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

2. Betaling door een wederpartij, handelend als consument, dient te geschieden door betaling via Ideal, Mr. Cash, dan wel onder

rembours, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; Indien geleverd wordt onder rembours brengt Spring Packaging steeds

rembourskosten in rekening bij de wederpartij.

3. Bij aanvaarding van de opdracht van een wederpartij, niet handelend als consument behoudt Spring Packaging zich het recht

voor een aanbetaling te verlangen die gelijk is aan 100% van de geschatte kosten dan wel 100% van de geaccepteerde offerte.

4. Ingeval de wederpartij één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is de wederpartij vanaf de

vervaldag wettelijke rente, of zo van toepassing de wettelijke handelsrente verschuldigd over alle te late betalingen per maand

of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Spring Packaging is bevoegd

een twaalfdeel van deze rente

in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever

zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

5. Indien de wederpartij in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening

gebrachte bedragen dan is de wederpartij aan Spring Packaging buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt dat voor

zover de wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf Spring Packaging aanspraak maakt op een volledige

vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,

deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom

met rente zulks met een minimum van € 100,- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

6. Voor zover de wederpartij handelende als consument, geldt dat, nadat hij door de Spring Packaging is gewezen op de te late

betaling en Spring Packaging de wederpartij een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen

te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente

verschuldigd en is Spring Packaging gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te

brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende

€ 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

7. Spring Packaging heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en

gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

8. In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde

van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de

wederpartij zijn de vorderingen van Spring Packaging op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

9. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 22: BEWAREN EN EIGENDOM PRODUCTIEMIDDELEN

1. Productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: clichés, stansmessen en ander grafisch materiaal) worden slechts bewaard na tijdige

schriftelijke opdracht van de wederpartij. Voor het bewaren van de productiemiddelen worden kosten in rekening gebracht.

2. Indien productiemiddelen bewaard worden, verstrekt Spring Packaging geen waarborg dat zij weer in gebruik kunnen

worden genomen.

3. Alle productiemiddelen (zoals bijvoorbeeld: clichés, stansmessen en ander grafisch materiaal) zijn onderdeel van de

drukkerijinventaris en zijn als zodanig het eigendom van Spring Packaging, ook al zijn zij bij de wederpartij in rekening gebracht.

4. De wederpartij kan niet verlangen, dat deze productiemiddelen aan hem worden afgestaan, tenzij van tevoren met Spring

Packaging anders is overeengekomen.

5. Op Spring Packaging rust niet de verplichting om deze productiemiddelen te bewaren.

6. De leden 3 en 4 van dit artikel zijn niet van toepassing op door de opdrachtgever bijgeleverde productiemiddelen. Deze

blijven eigendom van de wederpartij.

Artikel 23: GESCHILLEN

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de

bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Spring Packaging. Niettemin heeft Spring Packaging het recht het geschil

voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

8

Spring Packaging V.O.F. Dorpstraat nr.49 (4851 CK) Ulvenhout

Artikel 24: TOEPASSELIJK RECHT

Op elke overeenkomst tussen Spring Packaging en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is

uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25: DEPONERING

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en te Breda onder nummer 52419711